aperture

“Jokainen työmaa on erilainen, siksi räätälöimme ratkaisun vastaamaan juuri tilaajan tarpeita.”

Vesi työympäristönä vaatii aina tapauskohtaisia ratkaisuja, joissa ammattitaidosta saatava apu ja teho korostuu. Yrityksessämme on 40 vuoden kokemus vesirakentamisesta.
Referenssiluettelo saatavilla pyynnöstä.

tilaajavastuu luotettavakumppani luotettavakumppani

Kannattava kumppani

Dyke Oü on ammattitaitoinen ja edullinen kumppani vesistöalituksien suojaupotuksissa. Menetelmämme on nykyaikainen ja ympäristöystävällinen tapa suojata vesistöalitus ulkoisilta uhilta. Edullisuuden, ympäristöystävällisyyden ja nopeuden johdosta Dyke aliurakoitsijana auttaa pääurakoitsijaa voittamaan tarjouskilpailuja hankkeissa, joiden osana suojataan vesistöalitus. Dyke-suojaupotusmenetelmä tekee usein myös vesistöalituksien rantaosuuksissa käytettävistä kaivantotuista tarpeettomia.

Työn kulku

Kuvaamme suunnitellun reitin. Poistamme upotusreitiltä mahdollisen kallion, yksittäiset suuret kivet ja muut vastaavat esteet. Putket lasketaan pohjaan painoineen ja täytetään vedellä. Upotamme putket tai kaapelit haluttuun korkoon pohjamaateriaaliin. Kuvaamme lopputarkastuksen yhteydessä työmme jäljen ja toimitamme asiakkaalle raportin työmme tuloksesta. Suoritamme jälkitarkastukset asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa.

Tuo tehokkuutta

Tehtäessä vesistöalituksien suojausta vanhoilla menetelmillä, joudutaan pohjaa kaivamaan huomattavan laajalta alueelta putken kaivantoon asettelun ja halutun syvyyden takaamiseksi, koska ympäröivä pehmeä pohjamateria täyttää valuessaan kaivettavaa kaivantoa, hidastaen työn etenemistä entisestään. Tämän jälkeen kohde täytyy vielä erikseen asetella tehtyyn kaivantoon. Dyke-suojaupotusmenetelmä mahdollistaa pohjan käsittelyn pohjamateriaa muualle kuljettamatta.
• MOBILE +358 400 441000 • Y-TUNNUS: 2107192-4

© DYKE OÜ

Ympäristö

Suomen matalat vedet ovat herkkiä likaantumaan.
Suomessa veden pintaa on paljon, mutta vettä melko vähän. Vesistömme ovat matalia, koska jääkaudet ovat kuluttaneet kallioperämme tasaisiksi. Mataluudesta seuraa, että vesistömme ovat herkkiä likaantumaan. Pienikin määrä ravinteita, hapanta laskeumaa tai muita haitallisia aineita riittää vaikuttamaan vesiekosysteemin toimintaan silloin, kun vettä on vähän. Sisävesien kautta haitta-aineita päätyy myös meriin. Lähes koko Suomi kuuluu Itämeren valuma-alueeseen. Myös Itämeri on matala ja siten herkkä likaantumiselle. Itämeren ja monien järvien tilassa ongelmana on erityisesti hajakuormitus, joka aiheuttaa rehevöitymistä ja levähaittoja.

Luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteet
Luonnonmukainen vesirakentaminen tulisi nykyään ottaa osaksi kaikkien vesistöhankkeiden suunnittelu- ja rakennusprosessia. Keskeisiin periaatteisiin kuuluvat:

Vesiensuojelun tavoitteena on saavuttaa pintavesien ja Itämeren hyvä tila sekä turvata pohjaveden hyvä laatu.

Lähteet: http://www.ymparisto.fi


Dyke-menetelmä

Tietoa Dyke-suojaupotusmenetelmästä
Vuosien innovatiivisen tuotekehittelymme tulos tekee vesistöalituksien suojaamisesta nopeudellaan ja edullisuudellaan kannattavaa. Hyvin suojatun linjan elinkaari ja huoltoväli pitenee, laskien rakenteen ylläpitokustannuksia.

Suojaupotus tarjoaa ratkaisun mm. alueilla joissa:

Tuo tehokkuutta

Tehtäessä vesistöalituksien suojausta perinteisillä menetelmillä, joudutaan pohjaa kaivamaan huomattavan laajalta alueelta kohteen kaivantoon asettelun ja halutun syvyyden takaamiseksi, koska ympäröivä pehmeä pohjamateria täyttää valuessaan kaivettavaa kaivantoa, hidastaen työn etenemistä entisestään.Tämän jälkeen kohde täytyy vielä erikseen asetella tehtyyn kaivantoon.

Dyke-suojaupotusmenetelmä mahdollistaa pohjan käsittelyn pohjamateriaa muualle kuljettamatta. Työ nopeutuu massojen siirtelyiden ja jälkikäteen kohteen kaivantoon asettelun jäädessä pois. Menetelmä tekee usein myös rantaosuuksien kaivantotuista tarpeettomia. Näin hankkeen eri osapuolilta säästyy sekä aikaa että rahaa.

menetelma_kuva

Tuo joustavuutta

Upotettava kohde lasketaan suoraan pohjaan jolloin väyliä ei tarvitse pitää suljettuina. Työmme tulos suojaa mm. kalastajien kalustoa ja veneilijöiden ankkureita vahingoittumasta putkeen tai sen painoihin, ja putkea itseään sen säästyessä ylimääräisiltä rasitteilta. Suojatut putket tukeutuu pohjaan kauttaaltaan, vähentäen niistä pistekuormituksia ja jännitteitä.

Käsiteltävän pohja-alan jäädessä huomattavasti pienemmäksi kuin vanhoissa menetelmissä ja massojen siirtelyiden jäädessä pois, säästytään häiritsevältä liikenteeltä ja kohdetta ympäröivän veden samenemiselta.

Raporttimme tarjoaa rakenteiden kunnon helposti seurattavassa- ja sähköisesti arkistoitavassa muodossa. Laadukkaasti koottujen kuntoraporttien avulla mahdollisten uhkien kehitystä voidaan seurata tarkemmin ja ennaltaehkäisevästi.

Menetelmämme varmentaa ympäristöystävällisyydellään rakennuslupien/vesilupien myöntämistä, ja mahdollistaa vesistöalitukset jotka jäisivät vanhoilla menetelmillä erilaisten vastustusten takia toteuttamatta.
Keljon lahti 2009 - 2010
"Keljonlahden voimalaitoksen lauhdevesiputkien asennustyö (Halkaisijaltaan 3000mm)"
Keljon lahti 2009 - 2010
"Keljonlahden voimalaitoksen lauhdevesiputkien asennustyö (Halkaisijaltaan 3000mm)"
2011 Destia Maakaasuputki Hiidenvesi
Hiidenvesi 3000m maakaasuputkea asennettiin Hiidenveden pohjaan. Dyke menetelmällä upotettiin pohjamutaan.
2013-2014 Vesihaka Oy Kaupinoja
Tampereen Vesi Oy:lle asennettiin järveen raakavesiputki 1600mm halkaisijaltaan. pituus 1km. 2x 500mm SG putkea.
1985 Hangon Kaupunki Railship
Laiturin korjaustyö